Bakanlığımızca Kuruluş İzni Nasıl Verilir

BAKANLIĞIMIZCA KURULUŞ İZNİ NASIL VERİLİR?

Kooperatif kuruluş ve anasözleşme değişikliğine ilişkin işlemler esas olarak Bakanlığımızca yürütülmektedir. Ancak, Bakanlığımızca yürütülen bu işlemlerden bazı tür kooperatiflerin kuruluş ve bunların belirli anasözleşme değişikliklerine izin verme işlemleri, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerince yerine getirilmektedir.

Bugün, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerince,

– Konut Yapı Kooperatifleri,
– Tüketim Kooperatifleri,
– Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri,
– Küçük Sanat Sitesi Yapı Kooperatifleri,
– Temin Tevzi Kooperatifleri,
– Üretim Pazarlama Kooperatifleri,
– Turizm Geliştirme Kooperatifleri,
– Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri,
– Yaş Sebze ve Meyve Kooperatifleri,
kurulabilmekte ve bu kooperatiflerin,
– Süre,
– Unvan,
– Merkez,
– Pay Miktarı ile,
– Ortaklıktan çıkarmaya ilişkin 14.maddenin 2. fıkrası,
– Ortaklık şartlarına ilişkin 10.maddenin 3.bendi,
– Ortakların şahsi sorumluluklarına ilişkin 20.madde,
– `Oy Hakkı ve Temsil` başlıklı 24.madde,
– `Oy Kullanmanın Şekli` başlıklı 35.madde değişiklikleri de İl Müdürlüklerince karşılanmaktadır.
Bunun yanı sıra;
– Konut Yapı Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin “Amaç ve Faaliyet Konuları” başlıklı 6’ncı maddesinde “İmar planı ve onaylı proje gereği fiili olarak kooperatif konutlarının altına ortaya çıkan dükkan ve işyerlerinin mülkiyetinin anasözleşmenin 61. ve 62. maddeleri çerçevesinde mevcut ortaklarına dağıtır” şeklinde,
– Yine Konut Yapı Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin “Ortaklık Şartları” başlıklı 10’uncu maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarınca arsa tahsis edilmesi halinde, kooperatife arsa tahsis eden kamu kurum ve kuruluşlarının arsa tahsisine temel oluşturan özel yasa ve yönetmeliklerinde hükme bağlanan hak sahipliği koşullarını sağlamak” şeklinde,
– Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Örnek Anasözleşmenin “Amaç ve Faaliyet Konuları” başlıklı 6’ncı maddesinde “Kooperatifin amacı, ortaklarının taşıma hizmetlerini pazarlamak, bizzat taşımacılık yapmak ve yaptırmak, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak ve ortaklarının bu hizmetlerle ilgili ihtiyaçlarını karşılamaktır.”
– Yine Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Örnek Anasözleşmenin “Ortaklık Şartları” başlıklı 10’uncu maddesinde “Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.
1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi veya kamu ya da özel hukuk tüzel kişisi olmak,
2 – Taşıyıcılık işi ile iştigal etmek,
3 – Kooperatifin amacına uygun motorlu aracı bulunmak,
4 – Taşıma işleri komisyonculuğu yapmamak,
5 – Aynı amaçlı başka bir motorlu taşıyıcılar kooperatifine ortak olmamak,
2’inci bende öngörülen nitelik, faaliyete devam edildiğine ilişkin vergi dairesinden alınacak belge ve taşımacılık işi ile iştigal edildiğini gösterir gerçek ve tüzel kişi tacirler için ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası, esnaflar için ise ilgili esnaf odasından sağlanacak belge ile kanıtlanır.” şeklinde hüküm eklenmesi ve değişiklik işlemleri de İl Müdürlüklerimizce yapılabilmektedir.
Diğer taraftan, yukarıda sıralanan kooperatif türlerinin dışında kalan kooperatiflerin kuruluş ve anasözleşme değişikliklerine izin verme işlemleri ile Tarım Satış, İşletme, Eğitim ve Kültür, Yayıncılık, Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet, Deniz Taşıyıcılar, Tahmil ve Tahliye kooperatifleri ile tüm birlik ve merkez birliklerinin kuruluşları ve anasözleşmelerin diğer maddelerinde yapılmak istenilen değişiklikler ise doğrudan doğruya Bakanlığımız Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.